Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งในองค์การกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ